سهراب مستوفی

سهراب مستوفی

رئیس هیئت مدیره

فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی معدن گرایش استخراج دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
رتبه 15 کنکور کارشناسی ارشد مهندسی معدن
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی معدن گرایش استخراج دانشگاه تربیت مدرس
سابقه 15 سال فعالیت در شرکت های معدنی

دانیال قدیانی

دانیال قدیانی

مدیرعامل

فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی معدن گرایش استخراج دانشگاه صنعتی اصفهان 
رتبه 8 کنکور کارشناسی ارشد مهندسی معدن
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سابقه 4 سال فعالیت اجرایی در شرکت های معدنی

امیرحسین بدرالدینی

امیرحسین بدرالدینی

مدیر داخلی

فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
پذیرش مستقیم به کارشناسی ارشد 
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سابقه 2 سال فعالیت اجرایی در انجمن های علمی

وحید خدابنده لو

وحید خدابنده لو

مدیر اجرایی

فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ دانشگاه صنعتی امیرکیر
رتبه 1 کنکور کارشناسی ارشد مهندسی معدن
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ دانشگاه تهران
سابقه 1 سال فعالیت در شرکت های معدنی

محمد کاظمی

محمد کاظمی

مدیر تحقیق و توسعه

فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی معدن گرایش استخراج دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رتبه 11 کنکور کارشناسی ارشد مهندسی معدن
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی معدن گرایش استخراج دانشگاه تربیت مدرس
سابقه 1 سال فعالیت در شرکت های معدنی