ژئوتوریسم

پتانسیل ژئوتوریسمی جزیره هرمز بی نظیر است

پیرو منویات مقام معظم رهبری پیرامون توجه بر جزایر بویژه جزیره هرمز، در طرح توسعه نوآوری‌ها و فناوری‌های حوزه زمین شناسی، معدن و صنایع معدنی، یکی از ماموریت‌ها تمرکز بر این موضوع قرار داده شده است.